اعضای هیئت مدیره 97/05/28

مجمع عمومی سوم ایران و استرالیا با حضور حداکثری اعضای انجمن در تاریخ 97/05/28 تشکیل گردید و اعضای هیئت مدیره و بازرسان این دوره به شرح زیر انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره دوره سوم:


سرکار خانم رقیه حاتمی پور فرشی                                      رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای خسرو عسکریان                                               عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس انجمن

جناب آقای فرهنگ شعفی                                                   عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای محمدحسین فرزبود                                          عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای اکبر حاتمی پور فرشی                                      عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

سرکار خانم محبوبه شرکاء                                                  عضو علی البدل هیئت مدیره

جناب آقای ساسان تاکی                                                     عضو علی البدل هیئت مدیره

جناب آقای وحید محرمی                                                    بازرس(اصلی)

جناب آقای مجید فروغی شاد                                             بازرس(علی البدل)


اعضای هیئت مدیره 93/03/12

هیئت مدیره دوره ی سوم انجمن دوستی ایران و استرالیا به انتخاب مجمع عمومی مورخ 93/03/12 تشکیل گردید و اعضای هیئت مدیره و بازرسان این دوره به شرح زیر انتخاب شدند.

1-خانم رقیه حاتمی پور فرشی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

2-آقای فرهنگ شعفی به عنوان نایب رئیس

3-آقای اکبر حاتمی پور فرشی به عنوان خزانه دار

4-آقای سید جواد قوام شهیدی به عنوان عضو هیئت مدیره

5-آقای ساسان تاکی به عنوان عضو هیئت مدیره

6-خانم محبوبه شرکاء به عنوان عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره 92/09/06

مجمع عمومی دوم ایران و استرالیا با حضور حداکثری اعضای انجمن در تاریخ 92/09/06 تشکیل گردید و اعضای هیئت مدیره و بازرسان این دوره به شرح زیر انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره دوره دوم:
سرکار خانم رقیه حاتمی پور فرشی                                     رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

سرکار خانم محبوبه شرکاء                                               عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

جناب آقای علیزاده حصاری                                             عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای اکبر حاتمی پور فرشی                                      عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای فرهنگ شعفی                                                 عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس انجمن

جناب آقای شهرابی                                                         علی البدل

جناب آقای زادبوم                                                          علی البدل

جناب آقای گلستانی                                                         بازرس(اصلی)

جناب آقای شاملی                                                          بازرس(علی البدل)

 اعضای انجمن برای انتخاب هیئت مدیره دوره ی دوم انتخابات رسمی با حضور نماینده وزارت کشور و وزارت امور خارجه را برگزار نمودند.